Haudat ja haudanhoidot

Sauvon ja Karunan hautausmaihin voidaan haudata niin paikkakuntalaisia kuin ulkopaikkakuntalaisia arkku- tai uurnahautoihin. On myös mahdollista kätkeä tuhka ilman merkittyä hautasijaa.

Haudan voi hoitaa itse tai haudanhoidon voi sopia seurakunnan kanssa joko vuodeksi tai 10 tai 25 vuodeksi.

Hautapaikoista pitää maksaa lunastusmaksu 25 tai 50 vuodeksi, ja lisäksi on maksettava haudankaivumaksu. Maksuluokka määräytyy haudattavan vainajan viimeisen vakituisen asuinpaikan mukaan: paikkakuntalaisia ovat ne, joille Sauvo-Karunan seurakunta on Hautaustoimilain mukaan velvollinen osoittamaan hautasijan, ja muut ovat ulkopaikkakuntalaisia. Maksusta ovat vapautetut paikkakuntalaiset sotaveteraanit sekä heidän puolisonsa ja leskensä.
Kirkkovaltuusto määrää lunastushinnat vuodeksi kerrallaan, ja kirkkoneuvosto päättää haudankaivumaksut.

Haudanhoitomaksuun vaikuttaa haudan leveys (1-4 hautapaikkaa).
Jos haudan haluaa hoitaa itse, hoidon tulee saavuttaa seurakunnan ohjeistama taso.

Ulkopaikkakuntalainen vainaja
Pyydän, että Sauvon ja Karunan ruumishuoneisiin ei tuoda ulkopaikkakuntalaisia vainajia ennen kuin kirkkoherranvirastomme vahvistaa, että hautapaikkaan ja/tai hautaan siunaamiseen liittyvät kysymykset on sovittu Sauvo-Karunan seurakunnan kanssa.
Kirkkoon kuulumattomien ulkopaikkakuntalaisten mahdollinen hautaan siunaaminen tulee toimittaa ensi sijassa siinä seurakunnassa, jonka alueella heillä on ollut vakituinen asunto kuolinhetkellä.

Kirkkoherran sähkökirje hautaustoimistoille 8.2.2010


Jos vainaja ei kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon
Jos ihminen ei kuollessaan kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon, häntä ei pääsääntöisesti siunata evankelis-luterilaisen kirkon järjestyksen mukaan hautaan.

Muiden kirkkojen jäsenet
Muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön kuuluneen vainajan voi kyseisen kirkon tai yhteisön pappi siunata Sauvon tai Karunan kirkossa  hautaan. Pyynnöstä kirkkoherra voi avustaa tällaisessa toimituksessa ja osallistua muistotilaisuuteen.

Kristilliseen kirkkoon kuulumaton
Kirkkoherra Elonheimo ei siunaa hautaan kristilliseen kirkkoon kuulumatonta kunnioittaakseen tämän uskonnollista vakaumusta ja vapautta. Omaisten pyynnöstä hän voi pitää arkun äärellä rukoushetken surussa.

Sauvo-Karunan seurakunnan hautalunastuslaskutuksen ohjeet

1 §     HAUTAOIKEUS
Sauvo-Karunan seurakunnan hautausmaiden hautaoikeudesta määrätään Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistamassa hautaustoimen ohjesäännössä seuraavasti:
"Hautaoikeus luovutetaan 25 tai 50 vuodeksi.  Kerralla voi lunastaa hautaoikeuden korkeintaan kahta hautasijaa varten. Hautaoikeutta voi hakemuksesta jatkaa 25 vuodella. Hautaoikeutta on lunastettava siihen asti kunnes hautapaikka voidaan viimeisen hautauksen jälkeen ottaa uudelleen käyttöön. Kun hauta määräajan päättymisen jälkeen luovutetaan uudelleen, on ensisijainen oikeus hautaan sillä, jolla on aiemmin ollut oikeus tulla siihen haudatuksi."
Hautaoikeudesta säädetään lisäksi Kirkkolaissa (KL), Kirkkojärjestyksessä (KJ) ja Kirkkohallituksen ohjeistuksin. Seurakunnan velvoitteista säädetään mm. Hautaustoimilaissa.

2 §    HAUTALUNASTUSTEN HINNAT JA RAJOITUKSET
Kirkkovaltuusto päättää vuosittain hautalunastusten hinnat. Sen toimivallassa on hinnoittelupäätöksen yhteydessä päättää, että pidempi lunastusaika koskee vain paikkakuntalaisia.
Samoin kirkkovaltuusto voi vuosittaisen hinnoittelupäätöksen yhteydessä päättää rajoituksista hautaoikeuden jatkamiseen.

3 §     VANHOJEN USEAMPISIJAISTEN HAUTOJEN LUNASTUKSEN JATKAMINEN
Hautaustoimen ohjesäännöstä huolimatta voi lunastus koskea hautaa, jossa on enemmän kuin kaksi hautasijaa, jos kyseisen haudan aiempi lunastus on yhä voimassa tai aiemman hautaoikeusajan päättymisestä huolimatta hautaa on hoidettu niin hyvin, että sitä ei ole KL 17:5 tarkoitetulla menettelyllä palautettu seurakunnan hallintaan.
Samoin lunastus voi koskea seurakunnan hallinnassa olevaa hautaa, jolla on mahdollisuus tai velvoite sillä olevan muistomerkin käyttämiseen.
Lunastuksia tämän pohjalta uusittaessa ei ole kuitenkaan mahdollisuutta laajentaa hautaa nykyisestä.
Hauta-alueella, jossa syvähautaus ei ole mahdollista, voi kirkkoneuvosto kuitenkin hakemuksesta antaa luvan yhdistää kaksi yksipaikkaista hautaa, jotka ovat toistensa vieressä.

4 §     KOSKEMATTOMUUSAJAN HUOMIOIMINEN JA HYVITYKSET
Haudan koskemattomuusaika on 15 vuotta viimeisestä arkkuhautauksesta eli hautasijaa ei voi sitä aiemmin uudelleen käyttää arkkuhautaukseen.
Jos arkkuhautauksen yhteydessä aiempaa hautaoikeusaikaa on jäljellä vähemmän kuin 15 vuotta, tulee hauta lunastaa 25 vuodeksi käsillä olevasta hautauksesta.
Kun hauta näin lunastetaan 25 vuodeksi, jäljellä olleelta, 15 vuoden alittavalta hautaoikeusajalta hyvitetään 1/25 lunastusmaksusta jokaista jäljellä ollutta täyttä lunastusvuotta kohden,. Suurin mahdollinen hyvitys on siten 14/25.
Jos hauta lunastetaan hautauksen yhteydessä 50 vuodeksi, entisestä lunastuksesta jäljellä ollutta aikaa ei hyvitetä.

5 §    HINNOITTELURAJAT JA HAUTOJEN PIENENTÄMINEN
Kun olemassa olevan haudan hallinta-aikaa tulee hautaamisen yhteydessä jatkaa, on samalla kertaa maksettava voimassa oleva paikkakuntalaisen tai ulkopaikkakuntalaisen hautapaikkamaksu haudan jokaisesta hautapaikasta sen mukaan, aiheutuuko hallinta-ajan jatkaminen paikkakuntalaisen vai ulkopaikkakuntalaisen hautaamisesta.
Jäljellä oleva aiempi lunastusaika hyvitetään § 4 mukaan.
Hautaoikeuden haltijat voivat myös pyytää haudan pienentämistä ja luopua korvauksetta osasta siihen kuuluneista hautapaikoista. Tässä tapauksessa heidän tulee ennen hautaamista huolehtia siitä, että muistomerkit ovat vain heidän hallintaansa jäävien hautapaikkojen päällä.

6 §     AIEMPIEN LUNASTUSTEN TODENTAMINEN
Hautalunastuksen voimassa olo on todennettava asiakirjoin.
Asiakkaan puolelta ensisijainen asiakirja on hautakirja tai hautapaikkakirja. Jos lunastusajan osoittavaksi asiakirjaksi esitetään seurakunnan antama kuitti tai tosite, siitä on yksiselitteisesti käytävä ilmi, mistä haudasta ja mistä lunastusajasta on kyse.
Lunastusaika voi myös perustua seurakunnan vuonna 2007 tekemässä selvityksessä seurakunnan hallussa olevista asiakirjoista löydettyihin tietoihin, jos ne yksiselitteisesti osoittavat, mistä haudasta ja mistä lunastusajasta on kyse. Toimistonhoitajan velvollisuus on tarkistaa p.o. selvityksestä, onko lunastus voimassa, jos asiakas sitä pyytää tai jos muuten sitä on pidettävänä mahdollisena.
Jos haudasta ei ole maksettu tai ei pystytä osoittamaan maksetun lunastusmaksua, haudan lunastus ei ole voimassa. Mahdolliset aiemmat suulliset tai kirjalliset sopimukset oikeudesta tiettyyn hautaan eivät päde, jos lunastus ei ole voimassa.

7 §    TODENTAMATTOMIEN LUNASTUSTEN VOIMASSAOLOAJAT
1. Ennen vuotta 1970 lunastettujen hautojen lunastusajaksi katsotaan 25 vuotta viimeisestä vuotta 1970 edeltäneestä hautauksesta, ellei asiakirjoin pystytä toisin osoittamaan.
2. Haudat, joihin on haudattu vuosina 1970-2003 ja joista seurakunnan tositteisiin on tehty merkintä aiemmasta lunastuksesta, ovat voimassa 25 vuotta viimeisestä hautauksesta, jos silloin on haudattu Sauvo-Karunan seurakunnan jäsen, tai 15 vuotta viimeisestä arkkuhautauksesta, jos silloin haudattu ei ollut Sauvo-Karunan seurakunnan jäsen, tai viimeistä uurnahautausta seuraavan kalenterivuoden loppuun, jos silloin haudattu ei ollut Sauvo-Karunan seurakunnan jäsen.
Mikäli hautaan on ennen vuotta 2004 haudattu sekä Sauvo-Karunan seurakunnan jäseniä että muita, lunastuksen voimassaoloaika on edellä mainituista se, joka päättyy myöhemmin.
Jos asiakirjoista selviää muu lunastusaika, joka päättyy myöhemmin kuin edellä esitetyt, se on voimassa.

8 §    VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖS   
Nämä hautalunastuslaskutusohjeet tulevat voimaan välittömästi.
Näiden ohjeiden mukaan käsitellään myös kaikkia ohjeiden hyväksymishetkellä avoimina olleita laskutuksia.

 

Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkoneuvosto 4.2.2009 § 27
Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkoneuvosto 3.11.2010 §  133