1 § Virka ja sen kelpoisuusehdot

Sauvo-Karunan seurakunnassa on jäljempänä mainittujen tehtävien hoitamista varten seurakuntamestarin virka.

Kelpoisuusehtona virkaan on joko

1) suntion ammattitutkinto

tai

2) vastaavan tasoinen puutarha-alan tutkinto ja riittävä käytännön kokemus sekä toimimisesta jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa että seurakunnan kiinteistöjen hoitamisesta.

Viranhaltijan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. (KL 6:13 mom. 2 kohta 1))

2 § Virkaan ottaminen ja esimies

Viranhaltijan ottaa toimeen kirkkoneuvosto, joka voi myös määrätä korkeintaan kuuden kuukauden koeajan.

Viranhaltijan esimiehenä toimii kirkkoherra.

3§ Viran yleiskuvaus

Seurakuntamestari suntiona, seurakuntapuutarhurina, vahtimestarina ja talonmiehenä. Suntiona hän huolehtii siitä, että seurakunnalla on ulkoiset edellytykset jumalanpalveluselämään. Seurakuntapuutarhurina hän vastaa hautausmaista ja seurakunnan muista puistoista, varsinaisesta hautaustoimesta sekä seurakunnan tai sen hautainhoitorahaston vastuulla olevien hautojen hoidosta. Vahtimestarina hänen vastuullaan ovat seurakunnan kokoontumis- ja toimitilojen toimintaedellytykset. Talonmiehenä hän vastaa ja huolehtii kokoontumis- ja toimitilojen toimivuudesta ja siisteydestä sekä pienistä huolloista ja korjauksista, toimii seurakunnan tilojen hälytyspäivystäjänä sekä valvoo, että ulkopuoliset sopimuskumppanit huolehtivat töistään sovitulla tavalla.

Seurakuntamestari toimii hautausmaiden ja kiinteistöjen tilapäisen henkilökunnan lähiesimiehenä.

4 § Toiminnalliset tehtävät

Viranhaltijan tehtävänä on

1) vastata ja huolehtia seurakunnan jumalanpalveluselämän käytännön tarpeista ja valmisteluista, jumalanpalveluselämään tarvittavien tilojen, tekstiilinen ja kaluston kunnosta ja siisteydestä sekä aineiden ja tarvikkeiden riittävyydestä ja käyttövalmiudesta;

2) vastata ja huolehtia seurakunnan tilojen ja rakennusten kunnosta, siisteydestä ja turvallisuudesta sekä seurakunnan irtaimistosta ja rakennusten LVI-tekniikan ja koneiden ja laitteiden toimivuudesta;

3) vastata ja huolehtia siitä, että seurakunnan hautausmaita ja niillä olevia hautoja sekä seurakunnan viheralueita hoidetaan asianmukaisesti ja annettuja säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita noudattaen;

4) vastata ja tarvittaessa huolehtia varsinaiseen hautaustoimeen kuuluvien tehtävistä, kuten vainajien vastaanottaminen ja säilytys, hautapaikkojen osoittaminen ja kirjaaminen, hautojen kaivaminen ja peittäminen sekä arkun, uurnan tai tuhkan maahan kätkeminen;

5) kehittää toimialaansa tekemällä kirkkoja, seurakuntataloja ja seurakunnan muita rakennuksia, hautausmaita ja viheralueita sekä niiden koneita, kalustoa ja henkilöstöä koskevia suunnitelmia, aloitteita ja ehdotuksia;

6) toimia seurakunnan tilojen hälytyspäivystäjänä;

7) huolehtia siitä, että hautoja ja niiden hoitoa koskevia ohjeita ja neuvoja annetaan riittävästi yleisölle;

8) vastata ja huolehtia siitä, että seurakunnan ja hautainhoitorahaston hoitoon otettuja hautoja hoidetaan sopimuksien mukaisesti; ja

9) suorittaa kirkkoneuvoston tai esimiehen antamat sekä muut toimialaansa kuuluvat tehtävät.

5 § Hallinnolliset tehtävät ja päätösvalta

Viranhaltijan tehtävänä on

1) valmistella ja tarvittaessa esitellä toimialaansa kuuluvat asiat niistä päättävälle elimelle sekä panna sen päätökset täytäntöön toimialansa osalta;

2) toimia hautausmaiden ja kiinteistöjen työntekijöiden lähiesimiehenä;

3) laatia vuosittain toimialaansa koskeva ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä toimintakertomus edelliseltä vuodelta;

4) rekrytoida ja palkata seurakunnan ja hautainhoitorahastojen talousarvioiden puitteissa hautausmaille ja kiinteistötehtäviin määräaikaista työvoimaa enintään kuudeksi kuukaudeksi, suorittaa työalallaan tarpeelliset hankinnat enintään kirkkoneuvoston asettamaan rajaan saakka sekä pitää tässä kohdassa tarkoitetuista ratkaisuistaan päätösluetteloa

sekä

5) tarkastaa toimialaansa koskevat laskut.

Kirkkoherra voi määrätä viranhaltijan esimieheksi myös muille kuin hautausmaalla ja kiinteistötehtävissä toimiville tilapäisille tai kausiluonteisille työntekijöille.

6 § Sivutoimikielto

Viranhaltija ei saa hoitaa hautoja omaan lukuunsa. Hän ei saa ilman kirkkoneuvoston lupaa suorittaa muutakaan hautausmaihin tai hautaustoimeen liittyvää liike- tai ansiotoimintaa eikä mitään sivutoimea (KL 6:30).

7 § Johtosäännön muutokset

Viranhaltija on velvollinen alistumaan tähän johtosääntöön tehtäviin muutoksiin.

8 § Voimaatulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017 ja kumoaa Sauvo-Karunan kirkkovaltuuston 26.10.2000 § 25 vahvistaman johtosäännön.